Spritual Corner
108 Names of Goddess Vigneshwar
Om Kamine Namah
Om Somasuryag Nilochanaya Namah
Om Pashajku Sadharaya Namah
Om Chandhaya Namah
Om Gunatithaya Namah
Om Niranjanaya Namah
Om Akalmashaya Namah
Om Swayamsidhiya Namah
Om Sidharchita Padamboojaya Namah
Om Bhijapura Phalasakthaya Namah
Om Varadhaya Namah
Om Shashwa Thaya Namah
Om Kruthine Namah
Om Vidwath Priyaya Namah
Om Vitabhayaya Namah
Om Gadhine Namah
Om Chakrine Namah
Om Ekshu Chapadhruthe Namah
Om Sridhaya Namah
Om Ajaya Namah
Om Utphala Karaya Namah
Om Sripathaye Namah
Om Stuti Harshithaya Namah
Om Kuladhribethre Namah
Om Jathilayaya Namah
Om Kalikalmasha Nashanaya Namah
Om Chandhra Chudamaniye Namah
Om Kanthaya Namah
Om Papaharine Namah
Om Samahithaya Namah
Om Aashrithaya Namah
Om Srikaraya Namah
Om Soumyaya Namah
Om Bhaktha Vamchita Dhayakayaya Namah
Om Shanthaya Namah
Om Kaivalya Sukhadhaya Namah
Om Sachida Nandha Vigrahaya Namah
Om Gynanine Namah
Om Dayayuthaya Namah
Om Danthaya Namah
Om Bramha Dvesha Vivarjithaya Namah
Om Pramatta Daithya Bhayadhaya Namah
Om Srikantaya Namah
Om Vibhude Shwaraya Namah
Om Ramachithaya Namah
Om Nidhaye Namah
Om Nagaraja Yagyno Pavithaye Namah
Om Sthula Kanthaya Namah
Om Swayamkarte Namah
Om Samagosha Priyaya Namah
Om Parsmai Namah
Om Stula Thundaya Namah
Om Agranye Namah
Om Dhiraya Namah
Om Vagishaya Namah
Om Sidhi Dayakaya Namah
Om Dhurwa Bilwa Priyaya Namah
Om Avyaktamurthaye Namah
Om Adhbhuta Moorthimathe Namah
Om Shailendhra Thanujothsajga-
-Khelanotsukha Manasaya Namah
Om Swalavanya Sudhasarajita Manmadha Vigrahaya Namah
Om Samstha Jagadhadharaya Namah
Om Maeine Namah
Om Moshaka Vahanaya Namah
Om Hrusthaya Namah
Om Trusthaya Namah
Om Prasanathmane Namah
Om Sarva Sidhi Pradhakaya Namah 
Send your suggestions
If you have any Click here
Loading ..