Spritual Corner
108 Names of Lord Venkatesa
Dravan Mriga Madhaasaktha Vigrahaaya-
-Sri Venkatesaya Namaha
Kesavaya Sri Venkatesaya Namaha
Nithya Youvana Moorthaye Sri Venkatesaya Namaha
Artithaarta Pradhathre Sri Venkatesaya Namaha
Visva Teerttha Agha Haarine Sri Venkatesaya Namaha
Theertaswamy Saras Snatha Janabhishta Pradhayine-
-Sri Venkatesaya Namaha
Kumara Dhaarikaa Vaasas Skandhabheeshta Pradhaya-
-Sri Venkatesaya Namaha
Jaanu Dhagna Samudhbhutha Pothrine-
-Sri Venkatesaya Namaha
Koorma Moorthaye Sri Venkatesaya Namaha
Kinnara Dhvandhva Saapaanta Pradaathre-
-Sri Venkatesaya Namaha

Vibhave Sri Venkatesaya Namaha
Vaikhaanasa Muni Shreshtta Poojithaaya-
-Sri Venkatesaya Namaha
Simhachala Nivasaaya Sri Venkatesaya Namaha
Sriman Naarayanaya Sri Venkatesaya Namaha
Sadhbhakta Neelakanttaarchya Nrusimhaaya-
-Sri Venkatesaya Namaha
Kumudhaksha Gana Sreshta Sainapatya Pradhaya-
-Sri Venkatesaya Namaha
Durmedha Praanahartre Sri Venkatesaya Namaha
Sridharaya Sri Venkatesaya Namaha
Kshatriyaantaka Raamaaya Sri Venkatesaya Namaha
Mathsya Roopaya Sri Venkatesaya Namaha

Paandavaari Praharthre Sri Venkatesaya Nama
Srikaraaya Sri Venkatesaya Namaha
Upatyakta Pradesastha Shankara Dhyaata Moorthaye-
-Sri Venkatesaya Namaha
Rukmaabja Saraseekoola Lakshmeekrita Tapasvine-
-Sri Venkatesaya Namaha
Lasalakshmi Karambhoja Dhattha Kalharaka Sraje-
-Sri Venkatesaya Namaha
Saalagraama Nivaasaaya Sri Venkatesaya Namaha
Sukha Dhrig Gocharaaya Sri Venkatesaya Namaha
Naarayana Artitha Asesha Jana Dhrig Gocharaya-
-Sri Venkatesaya Namaha
Mrigayaarasikaaya Sri Venkatesaya Namaha
Vrishabhasura Haarine Sri Venkatesaya Namaha
 

Anjanaa Gothra Pathaye Sri Venkatesaya Namaha
Vrishabhaachala Vaasine Sri Venkatesaya Namaha
Anjanaa Suta Dhaathre Sri Venkatesaya Namaha
Maadhaveeya Agha Haarine Sri Venkatesaya Nama-
-Sri Venkatesaya Namaha
Priyangu Priya Bhakshyaaya Sri Venkatesaya Namaha
Svetha Kola Varaaya Sri Venkatesaya Namaha
Neela Dhenu Payo Dhaaraa Seka Dehotbhavaaya-
-Sri Venkatesaya Namaha
Sankara Priya Mithraaya Sri Venkatesaya Namaha
Chola Puthra Priyaaya Sri Venkatesaya Namaha
Sudharminee Suchaitanya Pradhaathre Nama-
-Sri Venkatesaya Namaha

Madhu Ghaatine Sri Venkatesaya Namaha
Krishnaakhya Vipra Vedantha Desikathva Pradhaaya-
-Sri Venkatesaya Namaha
Varahachala Naataya Sri Venkatesaya Namaha
Balabhadraaya Sri Venkatesaya Namaha
Thrivikramaaya Sri Venkatesaya Namaha
Mahathe Sri Venkatesaya Namaha
Hrisheekesaaya Sri Venkatesaya Namaha
Achyuthaaya Sri Venkatesaya Namaha
Neeladhri Nilayaaya Sri Venkatesaya Namaha
Ksheeraabdhi Naataaya Sri Venkatesaya Namaha

Vaikuntaachala Vaasine Sri Venkatesaya Namaha
Mukundhaya Sri Venkatesaya Namaha
Ananthaya Sri Venkatesaya Namaha
Virinchaabhyartithaaneetha Soumya Roopaya-
-Sri Venkatesaya Namaha
Suvarna Mukhari Snaatha Manuja Abheeshta Daayine-
-Sri Venkatesaya Namaha
Halaayudha Jagath Theerttha Samastha Phala Dhaayine-
-Sri Venkatesaya Namaha
Govindaya Sri Venkatesaya Namaha
Srinivaasaaya Sri Venkatesaya Namaha              
Send your suggestions
If you have any Click here