Spritual Corner
Lord Lakshmi Narashima
Om Vikarte Namah
Om Sarwakartrukaya Namah
Om Shimshumaaraaya Namah
Om Trilokaatmane Namah
Om Eshaaya Namah
Om Sarveshvaraaya Namah
Om Vibhave Namah
Om Bhairavaadambaraaya Namah
Om Divyaya Namah
Om Achyutaaya Namah               
Om Kavaye Namah
Om Maadavaaya Namah
Om Adokshaya Namah
Om Aksharaaya Namah
Om Sharvaya Namah
Om Vanamaaline Namah
Om Parapradaaya Namah
Om Vishwam-bharaaya Namah
Om Adbhutaaya Namah
Om Bhavyaya Namah
Om Sri vishnave Namah
Om Purushottamaaya Namah
Om Anaghastraya Namah
Om Nakhastraya Namah
Om Suryajothishe Namah
Om Sureshwaraaya Namah
Om Saha sabrahave Namah
Om Sarvagnyaya Namah
Om Sarvasiddi pradaayakaaya Namah
Om Vajradamstraya Namah
Om Vajrakhaya Namah
Om Mahanamdaaya Namah
Om Paramtapaaya Namah
Om Sarvamaothreka rupaaya Namah
Om Sarvayantra-vidaranaya Namah
Om Sarvatam-tratmakaaya Namah
Om Avyaktaya Namah
Om Suvyaktaya Namah
Om Bhakthavatsalaaya Namah
Om Vaishaakha shukla bhutottaya Namah
Om Sharanagata vatsalaaya Namah
Om Udaarakirthiye Namah
Om Punyatmane  Namah
Om Mahatmane Namah
Om Chanda vikramaaya Namah
Om Vedattraya prapujyaya Namah
Om Bhagavate Namah
Om Parameswaraaya Namah
Om Sri vatssmkaaya Namah
Om Srinivaasaya Namah
Om Jagadvyapine Namah
Om Jaganmayaaya Namah
Om Jagatpalaaya Namah
Om Jagannadaya Namah
Om Mahakaayaya Namah
Om Dviroopa-brute Namah
Om Paramatmane Namah
Om Paramjyotishye Namah
Om Nirgunaaya Namah
Om Nru kesarine Namah
Om Parathatvaya Namah
Om Paramdhamane Namah
Om Sachitananda vigrahaya Namah
Om Lakshminarasimhaya Namah
Om Sarvatmane Namah
Om Dheeraya Namah
Om Prahaladha palakaya Namah
Send your suggestions
If you have any Click here