Spritual Corner
1008 Names of Goddess Lalitha
Bhaktahardhatamobheda bhanumadbanu santatih
Shivaduti shivaradhya shivamurtishivankari

Shivapriya shivapara shishteshta shishta-pujita
Aprameya svaprakasha manovachamagochara

Chichakti shchetanarupa jadashakti jadatmika
Gayatri vyahruti sandhya dvijabrunda nishemita

Tatvasana tatvamaei panchakoshantarah sdhita
Nisima mahima nitya-yaovana madashalini

Madagharnita raktakshi madapatala gandabhuh
Chandana drava digdhangi chanpeya kusumapriya

Kushala komalakara kurukulla kuleshvari
Kulakundalaya kaolamarga tatpara sevita

Sumara gananadhanba tushtih pushtirmati dhrutih
Shanti spastimati mantirnandini vignanashini

Tejovati trinayana lolakshi kamarupini
Malini hansini mata malayachala vasini

Sumukhi nalini subhru shobhana suranaeika
Karikanti kantimati kshobhini sukshmarupini

Vajreshvari vamadevi vayovasdha vivarjita
Sideshvari sidhavidya sidhamata yashasvini

Vishudichakra nilaya raktavarna trilochana
Khatvangadi praharana vadanaika samanvita

Payasanna priya tvaksdha pashuloka bhayankari
Amrutadi mahashakti sanvruta dakinishvari

Anahatabjanilaya shyamabha vadanadvaya
Danshtrojvalakshamaladi dhara rudhira sansdhita

Kalaratryadishaktyao-ghavruta snigdhao-dana priya
Mahavirendra varada rakinyanba svarupini

Manipurabja nilaya vadanatraya sanyuta
Vajradikayudhopeta dayaryadibhiravruta

Rakta-varna mansanishta gudanna pritamanasa
Samsta bhakta sukhada lakinyanba svarupini

Svadhishtananbujagata chaturvaktra manohara
Shuladyayudha sanpanna pitavarna tigarvita

Medhonishta maduprita bandinyadi samanvita
Dadyannasakta hrudaya kakini rupadharini

Muladharanbujarudha panchavaktrasdhi sanpdhita
Ankushadi praharana varadadi nishevita

Mudgaodanasaktachitta sakinyanba svarupini
Aagynachakrabja nilaya shuklavarna shadanana

Majasansdha hansavati mukhyashakti samanvita
Haridranai karasika hakinirupa dharini

Sahasradala padmasdha sarvavarnopashobhita
Sarvayudhadharashukla sansdhita sarvatomukhi

Sarvaodana pritachitta yakinyanba svarupini
Svahasvadha mati rmedha shrutih smrutiranuttama

Punyakirtih punyalabhya punyashravana kirtana
Pulomajarchita bandhamochani bandhuralaka

Vimarsharupini vidya viyadadi jagatprasuh
Sarvavyadhi prashamani sarvamrutyu nivarini

Agraganya chintyarupa kalikalmashanashini
Katyayani kalahantri kamalaksha nishevita

Tanbulapuritamukhi dadimikusumaprabha
Mrugashi mohini mudhya mrudani mitrarupini

Nityatrupta bhaktanidhi rniyantri nikhileshvari
Maityradi vasanalabhya mahapralayasakshini

Parashaktih paranishta pragynana ghanarupini
Madhvipanalasa matta matrukavarna rupini

Mahakailasa nilaya mrunala mrududorlata
Mahaniya dayamurti rmahasamrajyashalini

Aatmavidya mahavidya shreevidya kamasevita
Shree shodashaksharividya trikuta kamakotika

Katakshakinkaribhuta kamala kotisevita
Shirasdhita chandranibha phalasdhendra dhanuh prabha

Hrudayasdha ravi prakhya trikonantara dipika
Dakshayani daityahantri dakshayagyna vinashini

Darandolita dirghakshi darahasojvalanmukhi
Gurumurtirgunanidhi rgamata guhajanmabhuh

Deveshi dandanitisdha daharakasha rupini
Pratipanmukhyarakanta tidhimandala pujita

Kalatmika kalanadha kavyalapa vinodini
Sachamara ramavani savyadakshini sevita

Aadishakti rameyatma parama pavanakrutih
Anekakoti bramhanda janani divyavigraha

Klinkari kevala guhyakaivalya padadaeini
Tripura trijagadvandya trimurti stridasheshvari

Tryakshari divyagandhadya sindura tilakanchita
Uma shailendra tanaya gaori gandharava sevita

Vidhvagarbha svarnagarbha varada vagadhishvari
Dhyanagamyaparichedya gynanada gynanavigraha

Sarvavedanta sanvedya satyananda svarupini
Lopamudrarchita lilaklupta bramhanda mandala

Adrushyadrushyarahita vigynatri vedyavarjita
Yogini yogada yogya yoganandayugandhara

Echashakti gynashakti kriyashakti svarupini
Sarvadhara supratishta sadasadrupadharini

Ashtamurtirajajaitri lokayatra vidhaeini
Ekakini bhumarupa nirvaita dvaitavarjita

Annada vasudha vrudha bramhatmaikya svarupini
Bruhati bramhani bhramhi bramhananda balipriya

Bhasharupa bruhatsena bhavabhava vivarjita
Sukharadhya shubhakari shobhana sulabhagatih

Rajarajishvari rajyadaeini rajyavallabha
Raja tkrupa rajapita niveshitanija shrita

Rajyalakshmih koshanadha chaturanga baleshvari
Samrajyadaeini satyasandha sagaramekhala

Dikshita daityashamani sarvaloka vashankari
Sarvardhadatri savitri sachidananda rupini

Deshakala parichinna sarvaga sarvamohini
Sarsvati shastramaei guhanba guhyarupini

Sarvopadhivinirmukta sadashiva pativrata
Sanpradayeshvari sadhvi gurumandala rupini

Kulottirna bhagaradhya maya madhumatimahi
Gananba guhyakaradhya komalangi gurupriya

Svatantra sarvatantreshi dakshanamurtirupini
Sanakadi samaradhya shivagynana pradaeini

Chitkala nandakalika premarupa prinankari
Namaparayana prita nandivida nateshvari

Midhya jagadadhishtana muktida muktirupini
Lasyapriya layakari sajja ranbhadi vandita

Bhavadava sudhavrusthih paparanya davanala
Daorbhagya tula vatula jaradhvanta raviprabha

Bhagyabhi chandrika bhakta chittakeki ghanaghna
Rogaparvatadanbholi rmrutyudaru kutarika

Mahishvari mahakali mahagrasa hamashani
Aparna chanidika chandamundasura nishudini

Ksharakshatmika sarvalikeshi vishadharini
Trivargadatri subhaga tryanbaka trigunatmika

Svargapavargada shudha japapushpa nibhakrutih
Ojovati dyutidhara yagynarupa priyavrata

Duraradhya duradhatsha patali kusumapriya
Hamati merunilaya mandara kusumapriya

Viraradhya viradrupa viraja vishatomukhi
Pratyagrupa parakasha pranada pranarupini

Martanda bairavaradhya mantrini nyastarajyadhuh
Tripureshi jayatsena nistraigunya parapara

Satyagynananandarupa samarsya parayana
Kapardini kalamala kamadhukamarupini

Kalanidhih kavyakala rasagyna rasashevadhih
Pushtapuratana pujya pushkara pushkarekshana

Paranjyotih parandhamah paramanuh paratpara
Pashahasta pashahantri paramantra vibhedini

Murta murta nityatrupta munimanasa hansika
Satyavrata satyarupa sarvantaryamini sati

Bramhani bramhajanani bahurupa budharchita
Prasavitri prachandagyna pratishta prakatakruti

Praneshvari pranadatri panchashatpritarupini
Vishrunkhala viviktasdha viramata viyatprasuh

Mukunda muktinilaya mulavigraharupini
Bhavagyna bhavarogaghni bhavachakra pravartini

Chandasara shastrasara mantrasara talodari
Udarakirti rudhamavaibhava varnarupini

Janmamrutyu jaratapta janavishranti daeini
Sarvopanishadudghushta shantyatita kalatmika

Ganbhira gaganantahsdha garvita ganalolupa
Kalpanarahita kashtakanta kantardha vigraha

Kartakarananirmukta kamakeli tarangita
Kanatkanakatatanka lilavigrahadharini

Ajakshaya vinirmukta mugdha kshipraprasadini
Antarmukha samaradhya bahirmukha sudurlabha

Traei trivarganilaya trisdha tripuramalini
Niramaya niralanba svatmarama sudhasrutih

Sansara pankanirmagna samudharana sandita
Yagyna priya yagynakartri yajamana svarupini

Dharmadhara dhanadhyaksha dhanadhanya vivardhini
Viprapriya viprarupa vishvabhramanakarini

Vishvagrasa vidrumabha vaishnavi vishnuruini
Ayoniryoninilaya kulasdha kularupini

Viragoshtipriya vira naishkarmya nadarupini
Vigynanakalana kalyavidagdha vhaindavasana

Tatvadhika tatvamaei tatvamardha svarupini
Samagana priya saomya sadashiva kutunbini

Savyapasavyamargasdha sarva padvi nivarini
Svasdha svabhavamadhura dhira dhirasamarchita

Chaitanyardhya samaradhya chaitanya kusumapriya
Sadodita sadatushta tarunadityapatala

Dakshina dakshinaradhya darasmera mukhanbuja
Kaolini kevala narghya kaivalyapadadaeini

Stotrapriya stutimati shruti sanstuta vaibhava
Manasvini manavati maheshi mangalakrutih

Vishvamata jagadhatri vishalakshi viragini
Pragalbha paramodara paramoda manomaei

Vyomakeshi vimanasdha vajrini vamakeshvari
Panchayagyna priya panchapreta manchadhishaeini

Panchami panchabhuteshi panchasankhyopacharini
Shashvati shashvataishvarya sarmada shanbhumohini

Dharadharsuta dhanya dharmini dharmavardini
Lokatita gunatita sarvatita shamatmika

Bandhuka kusuma prakhya balalila vinodini
Sumangali sukhakari suveshadya suvasini

Suvasinyarchana prita shobhana shudhamanasa
Bindutarpana santushta purvaja tripuranbika

Dashamudra samaradhya tripura shrivanshankari
Gynanamudra gynanagamya gynanagyneya svarupini

Yonimudra trikhandeshi trigunanba trikonaga
Anaghadbhuta charitra vanchitardha pradaeini

Abhyasatishayagynata shadadhvatita rupini
Avyajakarunamurti ragynanadhvanta dipika

Aabalagopavidita sarvanullanghyashasana
Shrichakrarajanilaya shrimatripurasundari

Shri shiva shivashaktyaikya rupini lalitanbika
Yvam shri lalita devya namnam sahasrakam jaguh 
Send your suggestions
If you have any Click here