Spritual Corner
108 Names of Lord Krishna
Om Koti Surya Samaprabhaya Namaha
Om Ilapataye Namaha
Om Parasmai Jyotishe Namaha
Om Yadavendraya Namaha
Om Yadudvahaya Namaha
Om Vanamaline Namaha
Om Pita Vasase Namaha              
Om Parijatapa Harakaya Namaha
Om Govardhanachalo Dhartre Namaha
Om Gopalaya Namaha
Om Sarva Palakaya Namaha
Om Ajaya Namaha
Om Niranjanaya Namaha
Om Kama Janakaya Namaha
Om Kancha Lochanaya Namaha
Om Madhughne Namaha
Om Mathura Nathaya Namaha
Om Dvaraka Nayakaya Namaha
Om Baline Namaha
Om Brindavananta Sancarine Namaha
Om Tulasidama Bhushanaya Namaha
Om Syamantaka Maner Hartre Namaha
Om Nara Narayanatmakaya Namaha
Om Kubja Krishtambaradharaya Namaha
Om Mayine Namaha
Om Paramapurushaya Namaha
Om Mushtikasura Chanura Mallayudha-Visharadaya Namaha
Om Samsara Vairine Namaha
Om Kamsaraye Namaha
Om Muraraye Namaha
Om Narakantakaya Namaha
Om Anadi Brahmacharine Namaha
Om Krishna Vyasana Karshakaya Namaha
Om Shishupala Shirascettre Namaha
Om Duryodhana Kulantakaya Namaha
Om Vidurakrura Varadaya Namaha
Om Vishvarupa Pradarshakaya Namaha
Om Satyavache Namaha
Om Satya Sankalpaya Namaha
Om Satyabhama Rataya Namaha
Om Jayine Namaha
Om Subhadra Purvajaya Namaha
Om Vishnava Namaha
Om Bhishma Mukti Pradayakaya Namaha
Om Jagadgurave Namaha
Om Jagannathaya Namaha
Om Venunada Visharadaya Namaha
Om Vrishabhasura Vidhvamsine Namaha
Om Banasura Karantakaya Namaha
Om Yudhisthira Pratishthatre Namaha
Om Barhi Barhavatamsakaya Namaha
Om Parthasarathaye Namaha
Om Avyaktaya Namaha
Om Gitamrita Mahodadhaye Namaha
Om Kaliyaphani Manikya Ranjita 
  Shri Padambhujaya Namaha
Om Damodaraya Namaha
Om Yajnabhoktre Namaha
Om Danavendra Vinashakaya Namaha
Om Narayanaya Namaha
Om Parabrahmane Namaha
Om Pannagashana Vahanaya Namaha
Om Jalakridasamashakta Gopi Vastrapaharakaya Namaha
Om Punya-Shlokaya Namaha
Om Tirthapadaya Namaha
Om Vedavedyaya Namaha
Om Dayanidhaye Namaha
Om Sarva Bhutatmakaya Namaha
Om Sarvagraha Rupine Namaha
Om Paratparaya Namaha 
Send your suggestions
If you have any Click here