Spritual Corner
108 Names of Goddess Durga
Om Dharma Nistayai Namaha 
Om Sarva Karma Vivardhi Tayai Namaha 
Om Kamakshmai Namaha 
Om Kama Samhartyai Namaha 
Om Kama Krodha Vivarji Tayai Namaha 
Om Shan Karyai Namaha 
Om Sham Bhavyai Namaha 
Om Shan Tayai Namaha 
Om Chandra Suryagni Lochanayai Namaha 
Om Suja Yayai Namaha 
Om Jaya Bhumi Shtayai Namaha 
Om Jaahnavyai Namaha 
Om Jana Puji Tayai Namaha 
Om Shastrasyai Namaha 
Om Shastra Mayyai Namaha 
Om Nityayai Namaha 
Om Shubhayai Namaha 
Om Chandhrardha Mastakayai Namaha 
Om Bharatyai Namaha 
Om Bramaryai Namaha 
Om Kalpayai Namaha 
Om Karalyai Namaha 
Om Krushana Pingalayai Namaha 
Om Bramhai Namaha 
Om Narayanyai Namaha 
Om Roudryai Namaha 
Om Chandra Mruta Pari Srutayai Namaha 
Om Jyeshtayai Namaha 
Om Indirayai Namaha 
Om Maha Mayayai Namaha 
Om Jagat Grushtya Dhika Rinyai Namaha 
Om Bramhanda Koti Samsdha Nayai Namaha 
Om Kaminyai Namaha 
Om Kamalaa Layayai Namaha 
Om Katya Yanyai Namaha 
Om Kalaa Teetayai Namaha 
Om Kala Samhara Karinyai Namaha 
Om Yoga Nishtayai Namaha 
Om Yogi Gamyayai Namaha 
Om Yogi Dyeyayai Namaha 
Om Tapa Svinyai Namaha 
Om Gynana Pupayai Namaha 
Om Niraka Rayai Namaha 
Om Bhakta Bhishta Phala Pradayai Namaha 
Om Bhutatme Kayai Namaha 
Om Bhuta Matre Namaha 
Om Bhute Shyai Namaha 
Om Bhuta Darinyai Namaha 
Om Svadhayai Namaha 
Om Naree Madhya Gatayai Namaha 
Om Shada Dharadi Vardhinyai Namaha 
Om Mohitam Shubha Dayai Namaha 
Om Shubhrayai Namaha 
Om Sukshmayai Namaha 
Om Matrayai Namaha 
Om Nirala Sayai Namaha 
Om Nimna Gayai Namaha 
Om Neela Samka Shayai Namaha 
Om Nitya Nandayai Namaha 
Om Harayai Namaha 
Om Paraayai Namaha 
Om Sarva Gynana Pradayai Namaha 
Om Anamtayai Namaha 
Om Satyayai Namaha 
Om Durlabha Rupinyai Namaha 
Om Sarasvatyai Namaha 
Om Sarva Gatayai Namaha 
Om Sarva Bheeshta Prada Inyai Namaha 
Send your suggestions
If you have any Click here