Spritual Corner
108 Names of Lord Ayyapa
Om Halahaladhara Sutaya Namah
Om Agni Nayanaya Namah
Om Arjuna Patheye Namah
Om Ananghamadhana Turaya Namah
Om Dustha Grahade Paya Namah
Om Sastre Namah
Om Sishtarakshana Deekshitaya Namah
Om Rajarajarchi Taya Namah
Om Rajasekaraya Namah
Om Rajasotamaya Namah
Om Manjuleshaya Namah
Om Vararuchaye Namah
Om Varadaya Namah
Om Vayu Vahanaya Namah
Om Vajranghaya Namah
Om Vishnuputhraya Namah
Om Khadghapanaye Namah
Om Balodyathaya Namah
Om Triloka Gyanaya Namah
Om Adi Balaya Namah
Om Kasthuri Tilakamchithaya Namah
Om Pushkaraya Namah
Om Purna Davalaya Namah
Om Purna Veshaya Namah
Om Krupalayaya Namah
Om Pasha Hasthaya Namah
Om Bhaya Pahaya Namah
Om Omkara Roopaya Namah
Om Papaghnya Namah
Om Pashanda Rudera Shanaya Namah
Om Pancha Pandva Samrakshakaya Namah
Om Parapapa Vinashakaya Namah
Om Pancha Vaktra Kumaraya Namah
Om Panch Akrshara Parayanaya Namah
Om Panditaya Namah
Om Sreedhara Suthaya Namah
Om Nyayaya Namah
Om Kavachine Namah
Om Kavina Madhi Pathaye Namah
Om Kandha Yajushe Namah
Om Tarpana Priyaya Namah
Om Shyama Roopaya Namah
Om Navya Dhanyaya Namah
Om Satsamtha Pavi Nashakaya Namah
Om Vyaghra Charma Dharaya Namah
Om Shooline Namah
Om Krupalave Namah
Om Venu Vadhanaya Namah
Om Khambu Khantaya Namah
Om Keerita Divi Bushitaya Namah
Om Dhur Jathaye Namah
Om Veerya Nilayaya Namah
Om Veraya Namah
Om Verendra Vandithaya Namah
Om Vishwaroopaya Namah
Om Veerapathaye Namah
Om Vividhardha Phala Pradhaya Namah
Om Maharoopaya Namah
Om Chathurbahave Namah
Om Para Pasha Vimochakaya Namah
Om Naga Kundaladharaya Namah
Om Rathna Keerethaya Namah
Om Jatadharaya Namah
Om Naga Lamkara Samyukthaya Namah
Om Nanarathna Vibushita Dehaya Namah
Om Purnambha Samethaya Namah
Om Pushkalamba Samethaya Namah
Om Hara Hara Puthraya Namah 
Send your suggestions
If you have any Click here