Spritual Corner
108 Names of Lord Andal
Om Supra Sannayai Namaha
Om Bhagavathyai Namaha
Om Janardana Deepikayai Namaha
Om Sugandha Vayavayai Nama
Om Charuranga Manga Deepikayai Namaha
Om Dwajavajran Gusabjanga-
-Mrudupadakalanchithayai Namaha
Om Tharakakara Nagharayai Namaha
Om Pravala Mrudulangulyai Namaha
Om Koormopameya Padordhwa Bhagayai Namaha
Om Sobhana Parshnikayai Namaha
Om Vedardhabhava Thathvajnayai Namaha
Om Lokaradhyanghri Pangajayai Namaha
Om Anatha Budbudakara Sugulbhayai Namaha
Om Paramam Sakayai Namaha
Om Athula Prathibhabhasvadam-
-Guleeyaka Bhooshithayai Namaha
Om Meenake Thunathooneera Charujanga-
-Virajithayai Namaha
Om Kubjajanudvayadyayai Namaha
Om Visalajaghanayai Namaha
Om Peenasusronyai Namaha
Om Manimeghalayai Namaha
Om Anantha Sagaravarthan Gambheera-
-Bhojana Bhikayai Namaha
Om Bhasvathava Lithrikayai Namaha
Om Charupoornala Vanya Samyuthayai Namaha
Om Navavalleromarajyai Namaha
Om Svochitho Jwala Vidyotha Vichithra-
-Subhaharinyai Namaha
Om Sudhakumbhayitha Sthanayai Namaha
Om Kalpa Saghanibha Bhujayai Namaha
Om Karna Kundala Kanchithayai Namaha
Om Pravalangulivinyastha Maha Rathnan-
-Guleeyakayai Namaha
Om Kambhu Kandyai Namaha
Om Suchum Bukayai Namaha
Om Bimboshtyai Namaha
Om Kunda Danthayuthe Namaha
Om Karunya Rasanishyanda Lochanad-
-Vayasalinyai Namaha
Om Kamaneyapprabhaswacha Chambeyani-
-Bhanasikayai Namaha
Om Darpanakara Vipulakapola Dwithayanjikayai Namaha
Om Anantharka Prakasothpath Manitha-
-Dangasobhithayai Namaha
Om Kodi Suryagni Sangasanana-
-Bhooshana Bhooshithayai Namaha
Om Sugandhavadanayai Namaha
Om Subhruve Namaha
Om Ardhachandrala Ladakayai Namaha
Om Poornachandra Nanayai Namaha
Om Neelakatilalaka Sobhithayai Namaha
Om Soundarya Seemavilasath-
-Kasthurethilakojwalayai Namaha
Om Dahad Dahayanamanodyath-
-Manibhooshanarajithayai Namaha
Om Jajwalyamanasath Rathna-
-Divyakutavathamsakayai Namaha
Om Suryachandradi Kalyana-
-Bhooshananchithavenikayai Namaha
Om Athyarkanalathejaswimani Kanjukadharinyai Namaha
Om Sathrathnajalavidyothi Vidyuth-
-Punjobhasatikayai Namaha
Om Paribhaswathrathnapunja-
-Syoothaswarnanicholikayai Namaha
Om Nanamaniganakeerna Kanjanangadabhooshithayai-
-Namaha
Om Kunkumagaru Kasthooridivya Chandanacharchithayai-
-Namaha
Om Asanghyeyasughasparsa Sarvavayavabhooshanayai-
-Namaha
Om Mallikaparijathadi Divyapushpasraganjithayai-
-Namaha
Om Sri Ranganilayayai Namaha
Om Poojyayai Namaha
Om Divyadevesusevithayai Namaha
Om Srimathyai Kothayai Namaha
Send your suggestions
If you have any Click here